Berserk Nº 1  Kentaro Miura
Claymore Nº 1  Norihiro Yagi
Naruto Nº 1  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 2  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 3  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 4  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 5  Masashi Kishimoto
One Piece Nº 1  Eiichiro Oda
One Piece Nº 2  Eiichiro Oda
One Piece Nº 3  Eiichiro Oda
One Piece Nº 4  Eiichiro Oda
One Piece Nº 5  Eiichiro Oda