Naruto Nº 1  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 2  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 3  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 4  Masashi Kishimoto
Naruto Nº 5  Masashi Kishimoto